Print


  PRŮBĚH VÝSTAVBY TĚLOCVIČNY...


Nová tělocvična pro Základní školu Albrechtická i širokou kbelskou sportovní veřejnost - kontrolní den
Průběh výstavby je možné sledovat na stránce:
 
 
Jak to všechno začalo.....
Již při otevření nové budovy Základní školy Albrechtická bylo jasné, že bude nutné přistoupit i k rozšíření kapacity tělocvičny základní školy a vybudovat nové venkovní sportoviště. V tomto smyslu začalo vedení radnice ještě v roce 2015 podnikat první kroky. Především byla prověřena možnost rozšíření kapacity současné tělocvičny. Tato myšlenka se však z mnoha důvodu rychle ukázala jako neuskutečnitelná. Další plány byly proto soustředěny do prostoru bývalého parkoviště u leteckých opraven, které bylo jedinou dostupnou plochou v blízkosti ZŠ Albrechtická, která přicházela pro realizaci tohoto záměru v úvahu.

V průběhu let 2016 – 2017 byla zpracována architektonická studie nové tělocvičny v několika variantách. Tyto varianty architektonické podoby tělocvičny resp. sportovní haly byly následně konzultovány s veřejností jak v rámci jednání zastupitelstva, tak i v rámci samostatného veřejného projednání v Lidovém domě. Tyto diskuze byly sice náročné, ale v důsledku přispěli zásadním způsobem ke konečné podobě budoucí stavby. Průběžně také probíhaly pracovních jednání s architekty a zástupci kbelských sportovních svazů a spolků, na kterých se řešily především vnitřní dispozice haly, tak aby vyhovovala nejširšímu spektru budoucího využití. Samostatnou kapitolou byla v uplynulých dvou letech, také jednání s dotčenými orgány státní správy a dalšími organizacemi. Bylo nutné vyřešit mnoho problémů spojených s budoucí realizací budovy v daném prostoru jako např. zajištění přeložení vedení vysokotlakého plynovodu, který v té době vedl přímo středem pozemku pod budoucí tělocvičnou, napojení na další veřejné sítě, řešení požárního zabezpečení budovy, zajištění dostatečného počtu parkovacích míst, parkování apod.

Zcela zásadní pak bylo zajištění finančních prostředků a to v plné výši dle odhadu finanční náročnosti stavby. Bez zajištění financování projektu by nebylo možné vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby.  Díky mnoha náročným jednáním pana starosty Žďárského, které vedl v průběhu minulých dvou let s představiteli Hl.m. Prahy a díky jeho neústupnosti v těchto jednáních, se však i tuto náročnou podmínku podařilo splnit. Dnes je tedy možné konstatovat, že financování stavby je plně zajištěno.

Ze všech výše popsaných jednání vykrystalizovala v polovině roku 2017 konečná podoba sportovní haly, která bude schopná splnit jak požadavky základní školy na výuku tělesné výchovy, tak i velmi široké požadavky kbelských sportovců.

V přízemí objektu bude umístěna recepce, šatny pro základní školu a veřejnost, kabinet pro pedagogy, kancelář správce, sociální a technické zázemí. Dále zde budou k dispozici tři menší cvičební sály a provoz wellness. Vstup pro veřejnost je situován ze směru od leteckých opraven, žáci základní školy budou vstupovat samostatným vchodem od nové budovy základní školy. Přechod mezi školou a tělocvičnou bude krytý stříškou. Celá stavba je také důsledně bezbariérová.

Vlastní hrací plocha tělocvičny je umístěna v 1. patře zároveň se vstupem na tribunu s kapacitou 200 sedících diváků. V nejvyšším patře tribuny pak bude umístěna hlasatelna a malá klubovna. Rozměr hrací plochy a její povrch umožní provozování všech tradičních i nových sportů včetně pozemního hokeje, fotbalu, basketbalu či florbalu. Na kvalitu povrchu je kladen maximální důraz.
V současné době je již zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a výběr z hotovitele stavby. Výběrové řízení na dodavatele stavby bude vyhlášeno v první polovině měsíce června. S vlastním zahájením stavebních prací počítáme cca ve druhé polovině měsíce srpna 2018 a dokončením v létě roku 2019, tak aby mohla budova začít sloužit základní škole i veřejnosti od začátku školního roku v září 2019.  
Po dokončení stavby haly počítáme s dobudováním venkovního atletického hřiště, jehož realizace musela být odložena z důvodu probíhající změny územního plánu a využití této plochy pro zařízení stavby tělocvičny.
 
Věříme, že po dokončení tělocvičny i venkovního areálu bude celý komplex dlouhodobě sloužit jak ke spokojenosti žáků základní školy, tak i široké kbelské sportovní veřejnosti.

../innovaeditor/assets/p__MG_9486.jpg


17-7-2019 16:13             
1 1