Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 11/2019 SB. HL. M. PRAHY


 
Sdělení k vyhlášce č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP") sděluje, že dne 19. 9. 2019 byla zastupitelstvem hlavního města Prahy schválena obecně závazná vyhláška, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy. Ve Sbírce právních předpisů hlavního města Prahy byla tato obecně závazná vyhláška publikována pod č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy.

S účinností ode dne 1. 10. 2020 je touto vyhláškou zakázáno na celém území hlavního města Prahy spalovat uhlí, uhelné brikety a koks ve spalovacích stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším s výjimkou zdrojů, které slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění, nejsou-li navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace, a dosahují alespoň emisních parametrů 3. emisní třídy.

S účinností ode dne 8. 10. 2019 je dále touto vyhláškou zakázáno po dobu vyhlášení smogové situace na celém území hlavního města Prahy spalovat všechny druhy pevných paliv v krbech, kamnech a jiných spalovacích zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, které nemají sloužit jako hlavní zdroj vytápění objektu. Tento zákaz tedy dopadá jen na doplňkové spalovací zdroje, které jsou určeny pouze pro příležitostné vytápění. Informaci o vyhlášení smogové situace společně s informací o tomto zákazu přitom hlavní město Praha zveřejní neprodleně po vzniku smogové situace na své úřední desce a webových stránkách.

K dozoru nad plněním výše uvedených povinností jsou v souladu se Statutem hlavního města Prahy příslušné úřady městských částí Praha 1 - 22. K postupu při provádění kontrol dodržování povinností vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky OCP MHMP uvádí, že tento postup bude obvykle spočívat v kontrole listinných informací o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích vyžádaných od provozovatele zdroje podle ust. § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně
ovzduší"), případně též ve vizuálním sledování tmavosti kouře. Pro úplnost lze poznamenat, že procesním právním předpisem upravujícím postup při kontrole je zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kontrole").

Pokud jde o dozor nad dodržováním zákazu spalování všech druhů pevných paliv po dobu trvání smogové situace, tak obvykle v případě podezření z porušení tohoto zákazu bude vhodné provést vizuální sledování kouře se současným zajištěním fotodokumentace či
videodokumentace (např. formou úkonu předcházejícího kontrole ve smyslu ust. § 3 zákona o kontrole, o němž se pořizuje záznam) a v případě zjištění spalování pevných paliv následně na základě informací vyžádaných od provozovatele zdroje (např. v rámci kontroly zahájené doručením oznámení o zahájení kontroly podle ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o kontrole) zjišťovat, zda se jedná o spalovací stacionární zdroj, který nemá sloužit jako hlavní zdroj vytápění objektu. Eventuálně by v úvahu mohlo připadat zjišťování těchto informací od příslušného stavebního úřadu. K výše uvedenému je třeba podotknout, že vzhledem k dočasnosti trvání smogové situace se řádné zdokumentování kouře ze spalování pevných paliv fotodokumentací či videodokumentací (nejlépe včetně data a času pořízení) jeví jako zcela nezbytné.

K provádění dozoru nad dodržováním zákazu spalovat uhlí, uhelné brikety a koks ve výše uvedených spalovacích stacionárních zdrojích lze uvést, že v případě podezření z porušení tohoto zákazu bude obvykle možné vycházet z informací o provozu stacionárního zdroje a jeho
emisích vyžádaných od provozovatele zdroje (např. v rámci kontroly zahájené doručením oznámení o zahájení kontroly podle ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o kontrole).

K výše uvedeným postupům je třeba zdůraznit, že oprávnění vstoupit do obydlí za účelem provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje zakotvené v ust. § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší se váže výhradně na opakované důvodné podezření, že provozovatel
spalovacího stacionárního zdroje porušuje některou z povinností uvedených v ust. § 17 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, tedy nikoliv povinnost vyplývající z dané obecně závazné vyhlášky. Samotné důvodné podezření z porušování povinností vyplývajících z této vyhlášky tak nemůže opravňovat ke vstupu do obydlí za účelem provedení kontroly zdroje podle ust. § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší. Ke vzniku oprávnění vstoupit do obydlí za účelem provedení kontroly (za splnění podmínek uvedených v ust. § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší) by tak muselo přistoupit opakované důvodné podezření z porušování některé z povinností uvedených v ust. § 17 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší.

K případnému sankcionování neplnění povinností vyplývajících z předmětné obecně závazné vyhlášky jako přestupku proti pořádku v územní samosprávě jsou v souladu se Statutem hlavního města Prahy příslušné úřady všech městských částí. Podklady opatřené příslušným úřadem městské části Praha 1 - 22 v rámci provedeného dozoru nad plněním povinností vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky by tak případně měly být postoupeny příslušnému úřadu městské části Praha 1 - 57, a to v rozsahu dostatečném k projednání věci v řízení o přestupku.
 
Závěrem OCP MHMP poznamenává, že pro výměnu emisně nevyhovujících kotlů mohou lidé využívat kotlíkové dotace, o které lze žádat ode dne 21. 10. 2019. Podrobné informace ke kotlíkovým dotacím jsou k dispozici na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy:

../innovaeditor/assets/komin_a_kour.jpg


22-10-2019 13:03              Print
0 0      
           


Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

srpen 2021 (6)
září 2021 (9)
červenec 2021 (1)
červen 2021 (5)
duben 2021 (4)
květen 2021 (4)
březen 2021 (3)
leden 2021 (2)
prosinec 2020 (5)
listopad 2020 (4)
říjen 2020 (7)
září 2020 (2)
červenec 2020 (2)
květen 2020 (1)
březen 2020 (5)
únor 2020 (2)
leden 2020 (2)
prosinec 2019 (1)
listopad 2019 (3)
říjen 2019 (5)
září 2019 (2)
srpen 2019 (3)
červenec 2019 (4)
červen 2019 (2)
květen 2019 (5)
duben 2019 (2)
únor 2019 (5)
leden 2019 (3)
prosinec 2018 (1)
listopad 2018 (6)
říjen 2018 (2)
září 2018 (2)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
červen 2018 (14)
květen 2018 (13)
duben 2018 (2)
březen 2018 (2)
únor 2018 (1)
leden 2018 (4)
prosinec 2017 (3)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
květen 2017 (3)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)
 články podle kategorie >>>