Úvodní strana >> Úřad MČ >> informace úřadu  PRŮBĚH VÝSTAVBY TĚLOCVIČNY...


Nová tělocvična pro Základní školu Albrechtická i širokou kbelskou sportovní veřejnost - kontrolní den
Průběh výstavby je možné sledovat na stránce:
 
 
Jak to všechno začalo.....
Již při otevření nové budovy Základní školy Albrechtická bylo jasné, že bude nutné přistoupit i k rozšíření kapacity tělocvičny základní školy a vybudovat nové venkovní sportoviště. V tomto smyslu začalo vedení radnice ještě v roce 2015 podnikat první kroky. Především byla prověřena možnost rozšíření kapacity současné tělocvičny. Tato myšlenka se však z mnoha důvodu rychle ukázala jako neuskutečnitelná. Další plány byly proto soustředěny do prostoru bývalého parkoviště u leteckých opraven, které bylo jedinou dostupnou plochou v blízkosti ZŠ Albrechtická, která přicházela pro realizaci tohoto záměru v úvahu.

V průběhu let 2016 – 2017 byla zpracována architektonická studie nové tělocvičny v několika variantách. Tyto varianty architektonické podoby tělocvičny resp. sportovní haly byly následně konzultovány s veřejností jak v rámci jednání zastupitelstva, tak i v rámci samostatného veřejného projednání v Lidovém domě. Tyto diskuze byly sice náročné, ale v důsledku přispěli zásadním způsobem ke konečné podobě budoucí stavby. Průběžně také probíhaly pracovních jednání s architekty a zástupci kbelských sportovních svazů a spolků, na kterých se řešily především vnitřní dispozice haly, tak aby vyhovovala nejširšímu spektru budoucího využití. Samostatnou kapitolou byla v uplynulých dvou letech, také jednání s dotčenými orgány státní správy a dalšími organizacemi. Bylo nutné vyřešit mnoho problémů spojených s budoucí realizací budovy v daném prostoru jako např. zajištění přeložení vedení vysokotlakého plynovodu, který v té době vedl přímo středem pozemku pod budoucí tělocvičnou, napojení na další veřejné sítě, řešení požárního zabezpečení budovy, zajištění dostatečného počtu parkovacích míst, parkování apod.

Zcela zásadní pak bylo zajištění finančních prostředků a to v plné výši dle odhadu finanční náročnosti stavby. Bez zajištění financování projektu by nebylo možné vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby.  Díky mnoha náročným jednáním pana starosty Žďárského, které vedl v průběhu minulých dvou let s představiteli Hl.m. Prahy a díky jeho neústupnosti v těchto jednáních, se však i tuto náročnou podmínku podařilo splnit. Dnes je tedy možné konstatovat, že financování stavby je plně zajištěno.

Ze všech výše popsaných jednání vykrystalizovala v polovině roku 2017 konečná podoba sportovní haly, která bude schopná splnit jak požadavky základní školy na výuku tělesné výchovy, tak i velmi široké požadavky kbelských sportovců.

V přízemí objektu bude umístěna recepce, šatny pro základní školu a veřejnost, kabinet pro pedagogy, kancelář správce, sociální a technické zázemí. Dále zde budou k dispozici tři menší cvičební sály a provoz wellness. Vstup pro veřejnost je situován ze směru od leteckých opraven, žáci základní školy budou vstupovat samostatným vchodem od nové budovy základní školy. Přechod mezi školou a tělocvičnou bude krytý stříškou. Celá stavba je také důsledně bezbariérová.

Vlastní hrací plocha tělocvičny je umístěna v 1. patře zároveň se vstupem na tribunu s kapacitou 200 sedících diváků. V nejvyšším patře tribuny pak bude umístěna hlasatelna a malá klubovna. Rozměr hrací plochy a její povrch umožní provozování všech tradičních i nových sportů včetně pozemního hokeje, fotbalu, basketbalu či florbalu. Na kvalitu povrchu je kladen maximální důraz.
V současné době je již zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a výběr z hotovitele stavby. Výběrové řízení na dodavatele stavby bude vyhlášeno v první polovině měsíce června. S vlastním zahájením stavebních prací počítáme cca ve druhé polovině měsíce srpna 2018 a dokončením v létě roku 2019, tak aby mohla budova začít sloužit základní škole i veřejnosti od začátku školního roku v září 2019.  
Po dokončení stavby haly počítáme s dobudováním venkovního atletického hřiště, jehož realizace musela být odložena z důvodu probíhající změny územního plánu a využití této plochy pro zařízení stavby tělocvičny.
 
Věříme, že po dokončení tělocvičny i venkovního areálu bude celý komplex dlouhodobě sloužit jak ke spokojenosti žáků základní školy, tak i široké kbelské sportovní veřejnosti.

../innovaeditor/assets/p__MG_9486.jpg


17-7-2019 16:13              Print
1 1      
           


Hledat v informacích úřadu

 RSS

 Archiv >>>

srpen 2021 (6)
září 2021 (9)
červenec 2021 (1)
červen 2021 (5)
duben 2021 (4)
květen 2021 (4)
březen 2021 (3)
leden 2021 (2)
prosinec 2020 (5)
listopad 2020 (4)
říjen 2020 (7)
září 2020 (2)
červenec 2020 (2)
květen 2020 (1)
březen 2020 (5)
únor 2020 (2)
leden 2020 (2)
prosinec 2019 (1)
listopad 2019 (3)
říjen 2019 (5)
září 2019 (2)
srpen 2019 (3)
červenec 2019 (4)
červen 2019 (2)
květen 2019 (5)
duben 2019 (2)
únor 2019 (5)
leden 2019 (3)
prosinec 2018 (1)
listopad 2018 (6)
říjen 2018 (2)
září 2018 (2)
srpen 2018 (6)
červenec 2018 (7)
červen 2018 (14)
květen 2018 (13)
duben 2018 (2)
březen 2018 (2)
únor 2018 (1)
leden 2018 (4)
prosinec 2017 (3)
listopad 2017 (4)
říjen 2017 (1)
září 2017 (2)
červenec 2017 (4)
červen 2017 (4)
květen 2017 (3)
březen 2017 (3)
únor 2017 (5)
leden 2017 (4)
prosinec 2016 (2)
listopad 2016 (3)
říjen 2016 (3)
září 2016 (3)
srpen 2016 (4)
červenec 2016 (1)
červen 2016 (6)
květen 2016 (2)
duben 2016 (4)
březen 2016 (5)
únor 2016 (2)
leden 2016 (5)
prosinec 2015 (3)
říjen 2015 (1)
září 2015 (1)
červen 2015 (1)
květen 2015 (4)
březen 2015 (4)
leden 2015 (2)
říjen 2014 (2)
září 2014 (1)
červenec 2014 (2)
listopad 2013 (1)
květen 2013 (1)
červenec 2012 (1)
listopad 2011 (1)
říjen 2011 (1)
listopad 2010 (1)
 články podle kategorie >>>